Historia

Höga kusten har en lång och rik historia. Människor har i många generationer lämnat en mängd spår här och det i form av boplatser, gravar och färdvägar. Det finns även spår av hamnar, fångst- och jakt samt fiskeanläggningar och religiösa platser. Denna plats har varit bebodd sedan stenåldern, då landstigningen av området skedde. Eftersom det hela tiden har höjts, så ligger de olika spåren och lämningarna på olika nivåer och det gör att olika tidsepoker är utspridda över hela Höga Kusten.

Höga kustens historiaDe allra första människorna i detta område ägnade sig åt fiske och säljakt och försörjde sig på detta vis. Fisket har sedan dess varit en mycket viktig del och mellan 1600 fram till 1950 var fisket det som utgjorde en av Höga Kustens viktigaste näringar. Man jagade säl fram till 1800-talet och sålde produkter så som tran, skinn och päls från järnåldern fram till medeltiden. Det finns lämningar kvar att se av säljägarens bostäder på Skagsudde.

Sågverk

Efter 1850 skedde en industrialisering av Höga Kusten och flera sågverk etablerades. Bland annat Strängön, Måviken, Nyadal och Salsåker. Det finns kvar några av dessa miljöer att beskåda idag.

Höga Kusten har även utgjort en sydgräns för den samiska kulturen. Landskapet med berg och renlav kring kuststräckan utgjorde vinterbete för renarna. Vinterbetet varade här fram till 1930-talet. Det fanns flyttande samer i kåtor, men även bofasta samer. Det fanns dessutom kustsamer, som sålde hantverk i fiskelägena.

Som vi skrev så är Höga Kusten rikt på välbevarade fasta fornlämningar. En unik sak är just de olika kulturyttringarna inom ett begränsat område. Det har varit olika kulturer som mötts, på sin syd- respektive nordgräns. Det har alltså genom tiderna varit så att Höga Kusten utgjort ett gränsområde mellan olika kulturer eller näringar. De har kunnat interagera och smälta samman med varandra. Det har gjort att det inte är olika kulturer var för sig utan de har blivit en väv av olika kulturmönster och det på en och samma plats.